Verder met het Lokaal FNV Rotterdam tienpuntenplan
Op zoek naar bondgenoten om het college in beweging te krijgen

Maandagavond 14 november zaten vertegenwoordigers van de politiek op uitnodiging van het FNV om tafel in ons regio vakbondshuis. Twee van de tien punten van het door Lokaal FNV Rotterdam opgestelde plan, de sociale energietransitie en de sociale woningmarkt werden uitvoerig besproken. Het door zeven partijen ondersteunde plan voor een socialer Rotterdam moet nu omgezet worden in daden. Hoe krijgen we het tienpuntenplan in de komende raadsperiode gerealiseerd? Wordt het alleen maar “lullen” of gaat er ook echt “gepoetst” worden?

Het tienpuntenplan dat lokaal FNV Rotterdam presenteerde tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen kon rekenen op de steun van veel politieke partijen. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen presenteerde lokaal FNV Rotterdam hun tienpuntenplan dat van Rotterdam een socialere stad moet maken. De 10 punten gaan over de energietransitie, bestrijding van de armoede (niet in de laatste plaats van de dreigende energie-armoede), de zorg en huisvesting maar besteedt ook aandacht aan het onderwijs- jongeren- en seniorenbeleid. Maar liefs 7 partijen, PvdA, Groen Links, SP, Denk, Socialisten 010, 50+ en Bij1, schaarden zich achter de plannen en ook is er bijval voor onze ideeën van D66, CDA, Partij voor de Dieren en Volt. Tijdens de eerste raadsvergadering van het nieuwe college is lokaal FNV Rotterdam naar de Coolsingel getogen om alle partijen nogmaals aan dit tienpuntenplan te herinneren.

Onder strakke leiding van Thomas van Duin, adviseur en trainer Kaderacademie van het FNV, deelden deskundigen van Lokaal FNV Rotterdam kennis en meningen met drie aangeschoven Rotterdamse politici. Co Engberts van de PVDA, Theo Coskun van de SP en Ellen Verkoelen van 50+. “We zijn als 50+ misschien iets rechtser dan de traditionele partijen die achter FNV staan, maar de kracht van onze kleine fractie is ombudspolitiek, en dat zie ik ook bij het FNV”, zegt Ellen. Dit is politiek waarbij de belangen van de bevolking leidend zijn. Die belangen liggen inderdaad ook aan de basis van het tienpuntenplan van Lokaal FNV Rotterdam

Het is nu zaak de punten omgezet te krijgen in daden. Thomas vraagt de politici en FNV specialisten welke bondgenoten we moeten aanspreken om tot die daadkracht te komen. Hij stelt voor dit deze avond voor de meest urgente punten te onderzoeken:

Sociale energietransitie
Hoewel iedereen het er over eens is dat we naar een gezonder leefomgeving moeten, is de energietransitie een verandering met vergaande gevolgen. Als je morgen alle fossiele brandstoffen verbiedt staan er duizenden mensen op straat. De energietransitie start daarom al met het opleiden en omscholen van mensen, met name in het MBO naar vaardigheden die in de komende jaren nuttig zijn. Theo: “Er moet geld vrijkomen voor opleidingen die met de nieuwe realiteit rekening houdt. Het college moet worden gestimuleerd op te komen voor de belangen van Rotterdam en niet te wachten op de plannen uit Den Haag.”

“Ook de grote groep ouderen moet bij de transities niet uit het oog worden verloren”, zegt Ellen. “Heel veel van hen kunnen nog jarenlang nuttig zijn voor de samenleving als we hen nu goed op weg helpen." Co: “We moeten voorkomen dat de mensen die de hoogste prijs betalen voor de transitie niet de meest kwetsbaren van onze samenleving zijn.”

Een van de mooie dingen van deze avonden is dat er veel kennis op tafel komt. Jean Paul Kleij wijst opeen praktisch werkboek dat in Dordrecht gehanteerd wordt om tot in de haarvaten van de samenleving mensen helpt om te gaan met de nieuwe energie eisen. Deze zal met de deelnemers gedeeld worden om te kijken of het ook in Rotterdam haar nut heeft.

Sociale woningmarkt
Tjebbe Verra van de Werkgroep Wonen van FNV wil van de oude woonvisie ‘Stad in Balans’ naar een nieuwe visie ‘Fijn wonen voor iedereen.’ Rotterdam heeft een groot tekort aan sociale woningen maar ook de groep bewoners die net boven de sociale huur willen wonen vinden te weinig woningen. Op basis van zijn jarenlange ervaring stelt hij dat de woningmarkt in beweging kan komen als er meer gebouwd wordt voor Rotterdammers die zich een middenhuur kunnen veroorloven en deze huur voor langere tijd gegarandeerd kunnen krijgen. Ellen onderschrijft dit streven: “Volkshuisvesting is bouwen naar behoefte.”

De angst bestaat dat nieuwe plannen door onjuiste gegevens over de woningmarkt bij de rekenkamer, zullen leiden tot beleid dat de problemen niet oplost. Het is moeilijk materie waarbij Woningcorporaties, de marktpartijen en de politiek juist gebaat zijn bij betrouwbare gegevens en goede beslissingen over de hoeveelheden van het juiste type woningen.

In februari maart van het volgend jaar komt een nieuwe woonvisie in behandeling. Een belangrijk moment om als FNV partners te mobiliseren om hun invloed uit te oefenen op het college naar die datum toe.

Actie
Met het onervaren college vrezen de politici vier jaar stilstand omdat niemand zijn nek durft uit te steken. Co: “Iedereen houdt elkaar in een kramp vast, maar ik ben toch positief over de mogelijkheden die we hebben. Het uitwisselen van kennis levert veel inzicht op.” Theo: “Ik denk dat het kan als we de bondgenoten buiten de raad aanspreken om die bondgenoodschappen te vinden om het college te bewegen. Ellen: “Als we de jonge onervaren leden van het college helpen aan goed onderbouwde en helder geschreven richtlijnen hebben zij houvast om in beweging te komen.”

Lokaal FNV Rotterdam zal aanwezig zijn op 26 november in het Olympisch Stadion in Amsterdam op de landelijke dag van het FNV. In de komende tijd richt het zich op het mobiliseren van de bewoners van Rotterdam om te stemmen voor de provinciale verkiezingen. De provincie heeft straks op bovenstaande punten veel te zeggen. Het is belangrijk hier een sterk sociaal college te krijgen. Volgend jaar is ook belangrijk voor het opstellen van een nieuwe nota wonen. Ellen: “Zorg ervoor dat er een paar heldere sociale punten op tafel liggen die politici moeiteloos kunnen overnemen om in de nieuwe plannen geschreven te krijgen.” 

Half januari krijgt het gesprek een vervolg. Thomas hoopt met alle aanwezigen dat er dan meer partijen die steun betuigen aan het tien puntenplan aan de discussie deelnemen, want het is tijd voor actie!

Image
Image
Image
Deze partijen steunen
ons 10 puntenplan